POLITYKA PRYWATNOŚCI

danych osobowych uczestników konkursu „Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą”

 

1.   Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się Aryton e-sklep sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie (KRS: 0000859892, NIP: 5892060970, REGON: 387055840, dalej: „Aryton”) i przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób opisany w tej Polityce Prywatności.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr (58) 684 64 50.

Podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod wyżej wskazanymi danymi kontaktowymi.

 

2.   Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Aryton jest organizatorem kampanii prowadzonej pod hasłem „Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą”, w ramach której przeprowadzany jest konkurs (dalej: „Konkurs”) mający na celu wyłonienie osób, które z uwagi na swoją szczególną postawę i działalność mogą zostać bohaterkami marki Aryton (dalej: „Uczestnik”). Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania Konkursu opisane są w Regulaminie [https://patrizia.aryton.pl/content/79-regulamin-konkursu] .

Twój udział w Konkursie dzieli się na dwa etapy, ważne z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

Na początku, otrzymujemy informacje o Tobie w ramach przesłanego nam przez Twojego znajomego (lub inną osobę trzecią) zgłoszenia konkursowego (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”). Wtedy nie wiesz jeszcze, że przetwarzamy Twoje dane, ale musimy to robić – bo inaczej nie moglibyśmy ocenić czy spełniasz kryteria konkursowe oraz nie moglibyśmy się z Tobą skontaktować. Przetwarzanie jest więc niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1. lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego: „RODO”). Dokładamy wszelkich starań, aby ten pierwszy etap trwał jak najkrócej, nie obejmował zbędnych danych oraz nie był dla Ciebie nadmiernym zaskoczeniem.

W kolejnym etapie Konkursu bierzesz już udział w pełni świadomie. Kontaktujemy się z Tobą, piszemy e-mail, zapraszamy na rozmowę. Wraz z pierwszym kontaktem przekazujemy Ci wszystkie informacje zawarte w tej Polityce Prywatności (np. podsyłając Ci link e-mailem). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz nam na tym etapie Konkursu jest Twoja dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku, w którym zostaniesz jednym ze zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu wydania nagrody (dalej: „Nagroda”) oraz wypełnienia ciążących na Aryton obowiązków rachunkowo-księgowych.

Twoje dane osobowe możemy więc przetwarzać, aby:

1)     ocenić Zgłoszenie konkusowe zawierające Twoją kandydaturę,

2)     skontaktować się z Tobą w celu weryfikacji informacji zawartych w Zgłoszeniu konkursowym,

3)     wyłonić Zwycięzcę Konkursu i przekazać Nagrodę.

Dodatkowo, treść prowadzonej z Tobą korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami jest także nasz usprawiedliwiony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

 

3.   Jakie dane osobowe przetwarzamy

Zawsze staramy się by przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne i w minimalnym zakresie.

Przetwarzamy następujące dane osobowe Uczestników Konkursu:

1)     imię i nazwisko;

2)     adres email;

3)     numer telefonu;

4)     inne informacje zawarte w Zgłoszeniu konkursowym.

Przetwarzamy następujące dane osobowe Zwycięzców Konkursu:

1)     imię i nazwisko;

2)     adres email;

3)     numer telefonu;

4)     adres do korespondencji;

5)     wizerunek;

6)     inne informacje zawarte w Zgłoszeniu konkursowym.

 

4.   Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

1)     Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą:

a)     zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Aryton;

b)     hostingodawca przechowujący dane Aryton na serwerze;

c)     dostawca systemu mailingowego Aryton;

d)     współpracownicy Aryton;

e)     odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

2)     Odbiorcami danych osobowych Zwycięzców będą:

a)     zewnętrzne biuro księgowe;

b)     zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Aryton;

c)     hostingodawca przechowujący dane Aryton na serwerze;

d)     dostawca systemu mailingowego Aryton;

e)     współpracownicy Aryton;

f)      odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W stosownych umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności.

 

5.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania praw i obowiązków związanych w uczestnictwem w Konkursie. Po tym czasie dane osobowe Uczestnika przechowywane będą na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami. W przypadku uzyskania Nagrody przez Uczestnika dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat od dnia uzyskania Nagrody.

 

6.   Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 1. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 3. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 2. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: [email protected]. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr (58) 684 64 50.

 

7.   Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), do którego możesz złożyć skargę m.in.:

-       pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa (w sposób opisany tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/154),

-       w formie elektronicznej na formularzu za pośrednictwem systemu ePuap2 (w sposób opisany tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy email) możesz uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

 

8.   Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Nie zwieramy z Tobą na tym etapie żadnej umowy. Podanie danych jest konieczne w celu uzyskania statusu Zwycięzcy Konkursu i odbioru Nagrody.

 

9.   Skąd mamy Twoje dane osobowe

Twoje dane pozyskaliśmy od osoby, która wskazała Cię w Zgłoszeniu konkursowym w ramach prowadzonego przez nas Konkursu. Możemy je jednak chcieć uzupełnić z publicznie dostępnych źródeł, np. przeglądając Twoje portfolio lub profile w mediach społecznościowych. Część danych pozyskujemy już jednak bezpośrednio od Ciebie w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji elektronicznej lub za pomocą komunikatorów elektronicznych (np. w przypadku, gdy wyłoniliśmy Cię jako Zwycięzcę Konkursu i chcemy omówić szczegóły realizacji Twojej Nagrody).

 

10.          Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.