Witaj, 

Dziękujemy, za dołączenie do naszego Programu Lojalnościowego. Cieszymy się, że będziemy mogli przygotować dla Ciebie specjalne oferty promocyjne, usługi, wydarzenia oraz inne akcje, które pozwolą Ci jeszcze lepiej poznać świat marki Patrizia Aryton. 

Jako uczestniczka/uczestnik Programu Lojalnościowego będziesz miała/miał dostęp do wyjątkowych promocji, limitowanych ofert, prezentów czy specjalnych wydarzeń, o których będziemy informować Cię mailowo.

§ 1  Definicje

Wszelkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

1. Regulamin PL/Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy regulamin wraz z załącznikami do niego.

2. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy Organizatora, którego zasady określa Regulamin Programu Lojalnościowego.

3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie PL przystąpiła do Programu lojalnościowego.

4. Komunikacja – usługa, w tym świadczona drogą elektroniczną - komunikacja prowadzona przez Organizatora wobec Uczestnika Programu Lojalnościowego drogą elektroniczną, w szczególności w formie wiadomości e-mail, wiadomości na podany przez Uczestnika Programu lojalnościowego numer telefonu oraz drogą pocztową, dotycząca Programu lojalnościowego, w szczególności promocji oraz ofert dotyczących produktów i usług Organizatora, w tym dedykowanych wyłącznie dla Uczestników Programu lojalnościowego. Organizator może prowadzić Komunikację także innymi kanałami, a także we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, działającymi na zlecenie Organizatora. Dzięki temu Uczestnik szybciej otrzyma interesujące go informacje, np. o Promocjach czy Prezentach. 

5. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, pozwalający na korzystanie przez Uczestnika Programu Lojalnościowego z dodatkowych funkcjonalności/usług. Uczestnik Programu Lojalnościowego loguje się na swoje Konto po zawarciu Umowy w sposób wskazany w formularzu logowania. Konto jest jednocześnie Kontem Klienta w sklepie internetowym Organizatora i zastosowane do niego zasady znajdują się w Regulaminie.

6. Poziom członkostwa – dedykowana Uczestnikom jedna z czterech grup korzyści wymienionych w Załączniku nr 1, uzależniona od Puli Transakcji, w ramach których Uczestnik może uzyskać zróżnicowane Prezenty, Promocje lub inne przywileje. Warunkiem posiadania Poziomu członkostwa jest przystąpienie do Programu Lojalnościowego. Nie przystąpienie do nowego Programu Lojalnościowego skutkuje wygaśnięciem z dniem 10.01.2024 r. dotychczasowego uczestnictwa w programie lojalnościowym wraz z punktami / rabatami.

7. Prezent – określona przez Organizatora korzyść, przyznawana Uczestnikom Programu lojalnościowego w celu promocji i reklamy Organizatora, produktów i usług oraz Programu Lojalnościowego.

8. Promocja – szczególne warunki sprzedaży produktów lub usług Organizatora w określonym czasie, w tym dedykowane Uczestnikom Programu Lojalnościowego (jak np. zniżki, obniżki, rabaty, bony, vouchery, przeceny), uregulowane w ramach odrębnych zasad/regulaminów promocji, z których można skorzystać na zasadach tam określonych. 

9. Pula transakcji – suma kwot brutto wydanych na produkty przez Uczestnika Programu Lojalnościowego za pośrednictwem wyłącznie kanałów sprzedaży Organizatora prowadzonych pod marką Patrizia Aryton, w tym na Stronie Internetowej https://patrizia.aryton.pl/, naliczana nie wcześniej niż od dnia 10 stycznia 2023 r., pomniejszona o kwoty zwrócone Uczestnikowi Programu Lojalnościowego w wyniku dokonanych w tym okresie zwrotów nabytych produktów. Organizator dokłada starań, aby Pula Transakcji ustalana była raz dziennie do godziny 9.00 następnego dnia po dniu zakupu/dokonaniu zwrotów przez Uczestnika Programu Lojalnościowego, przy czym z przyczyn technicznych/systemowych Pula Transakcji może być naliczona później. Od Puli Transakcji uzależniony jest Poziom członkostwa. 

10. Organizator – spółka  Aryton e-sklep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (KRS: 0000859892, REGON: 387055840, NIP: 5892060970). 

11. Strona Internetowa – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem https://patrizia.aryton.pl

12. Regulamin – regulamin działania sklepu internetowego Organizatora dostępnego na Stronie Internetowej, w ramach którego tworzone jest Konto. Regulamin jest dostępny pod adresem https://patrizia.aryton.pl/content/3-regulamin

§ 2  Udział w Programie lojalnościowym

1. Program Lojalnościowy jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Udział w Programie Lojalnościowym jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Do udziału w Programie Lojalnościowym można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. 

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Programie Lojalnościowym w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu PL i Regulaminu. Uczestnik Programu Lojalnościowego jest zobowiązany w szczególności do: 

- podania przy zgłaszaniu się do Programu Lojalnościowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych; 

- powiadomienia Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu. 

6. W celu prowadzenia działalności w ramach Programu Lojalnościowego, Organizator będzie prowadzić niezbędne dla funkcjonowania Programu Lojalnościowego działania wobec jego Uczestników, tj.: 

1) analizowanie zachowania i osobistych preferencji zakupowych Uczestników, w tym w sposób zautomatyzowany, w celu tworzenia profili Uczestników, dedykowanych ofert i Promocji; 

2) organizowanie Promocji oraz przekazywanie Uczestnikom  Programu Lojalnościowego Prezentów, itp. 

3) świadczenie Uczestnikom Programu Lojalnościowego usługi Komunikacji.

§ 3  Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego

1. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest: 

1) ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2) zgłoszenie się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza oraz aktywacja Konta i/lub Programu Lojalnościowego na Koncie; 

3) zapoznanie się z Regulaminem PL i Regulaminem i zaakceptowanie ich. 

2. Z chwilą spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Programie Lojalnościowym określonych w ust. 1 powyżej oraz potwierdzenie przez Organizatora przystąpienia do Programu Lojalnościowego, osoba przystępująca do Programu Lojalnościowego staje się Uczestnikiem Programu Lojalnościowego.  Status uczestnictwa widoczny będzie w odpowiedniej zakładce na Koncie.

§ 4  Poziom członkostwa

1. Po dołączeniu do Programu Lojalnościowego Uczestnik zostanie zakwalifikowany na określony Poziom członkostwa i zyska dostęp do Promocji, Prezentów, limitowanych ofert czy specjalnych wydarzeń oraz innych akcji organizowanych przez Organizatora.

2. W ramach Konta z aktywnym uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, Uczestnik otrzymuje dostęp do spersonalizowanej oferty i rekomendacji. Uczestnik ma także dostęp do historii zakupów.

3. Poziom członkostwa zależy od Puli transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat. Uczestnicy, którzy dopiero dołączyli do Programu Lojalnościowego, lub wartość ich zakupów w ciągu ostatnich dwóch lat nie przekroczyła wartości 2.999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), rozpoczynają udział w Programie Lojalnościowym od pierwszego Poziomu członkostwa. Jeśli w ciągu dwóch lat udziału w Programie Lojalnościowym Uczestnik przekroczy wartość wydatków uprawniającą do przejścia na kolejny Poziom członkostwa, pozostanie na uzyskanym Poziomie członkostwa przez dwa lata. Jeśli w ciągu dwóch lat udziału w Programie Lojalnościowym wartość wydatków będzie nie wystarczająca do zakwalifikowania się na konkretny poziom, Uczestnik zostanie zakwalifikowany do Poziomy członkostwa adekwatnego do posiadanej Puli transakcji.

4. Po dokonaniu przez Uczestnika zwrotu zakupionego towaru Pula transakcji zostaje pomniejszona proporcjonalnie o wartość zwrotu.

§ 5 Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym/Zakończenie Programu Lojalnościowego

1. Czas trwania Programu Lojalnościowego jest nieoznaczony, przy czym usługa Programu Lojalnościowego może zostać zakończona przez Organizatora w każdym przypadku po 2 latach od ostatniej aktywności Uczestnika w Programie Lojalnościowym.  

2. Uczestnik Programu Lojalnościowego może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. mailowo na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 583 501 627. 

3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi usługę Programu Lojalnościowego z 30- dniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Programu Lojalnościowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu PL lub Regulaminu.  

4. Organizator swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Uczestnika na Koncie.  

5. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie z ważnych przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej miesięcznego terminu drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w drodze SMS na podany przez Uczestnika numer telefonu. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będzie również udostępniona na Stronie Internetowej. Uczestnik ma prawo do skorzystania z profitów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu Lojalnościowego do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego.  

6. Po dniu zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego Uczestnikom nie będą przyznawane profity związane z udziałem w Programie Lojalnościowym. W przypadku zawieszenia.  

7. Do ważnych przyczyn, o których mowa w ustępie poprzedzającym, należą w szczególności: 

1) zmiana w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Programu Lojalnościowego i skutkująca koniecznością jego zakończenia, 

2) wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącej Programu Lojalnościowego i skutkującej koniecznością jego zakończenia, 

3) istotna zmiana sytuacji rynkowej, 

4) zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora, 

5) istotna zmiana sytuacji ekonomicznej Organizatora, 

6) ekonomiczna nieopłacalność Programu Lojalnościowego, 

7) konieczność modyfikacji systemów informatycznych, 

8) potrzeba zapobiegania nadużyciom. 

§ 6 Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego zgłaszane i rozpatrywane są na warunkach jak określone w Regulaminie dla świadczonych na jego podstawie Usług, z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.

2. Zaleca się podanie przez Uczestnika w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących reklamacji oraz ewentualnego żądania, a także danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.  

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7  Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika Programu Lojalnościowego jest Organizator, w zakresie w jakim prowadzi on tenże Program Lojalnościowy oraz Konto. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest dostępna pod adresem: https://patrizia.aryton.pl/content/2-polityka-prywatnosci.   

2. Akceptacja Regulaminu PL oznacza potwierdzenia zapoznania się z w/w Polityką Prywatności Aryton e-sklep.  

3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie w jakim zostały podane podmiotom prowadzącym salony stacjonarne działające pod marką Patrizia Aryton przy zgłaszaniu wyrażenia chęci uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, przestają po przekazaniu ich do Organizatora w celu wysłania linku aktywacyjnego być w ich posiadaniu.  

4. Organizator przekazuje podmiotom prowadzącym salony stacjonarne działające pod marką Patrizia Aryton, w których Uczestnik dokonuje nabycia produktów wchodzących w Pulę transakcji dane osobowe Uczestnika jak: imię, nazwisko, adres e-maile, w zakresie w jakim to jest konieczne do zarejestrowania nabycia tych produktów w Puli transakcji lub odbioru Prezentów itp.  

5. Akceptacja Regulaminu PL stanowi wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych jak w ustępie poprzedzającym.  

6. Organizator będzie profilował dane osobowe Uczestnika w Internecie, w salonach  stacjonarnych działających pod matką Patrizia Aryton oraz danych dotyczących lokalizacji (jeśli Uczestnik zgodzi się na geolokalizację). Działania te są konieczne do wykonania umowy oraz pozwolą Organizatorowi lepiej zrozumieć zwyczaje oraz oczekiwania Uczestnika, uczynić ofertę Organizatora, a także sam Program Lojalnościowy bardziej efektywnymi oraz dostosowanymi do potrzeb tego Uczestnika. Uczestnikowi umożliwią zaś korzystanie z dedykowanych ofert, Promocji i Prezentów.  

7. Lista salonów stacjonarnych działających pod marką Patrizia Aryton znajduje się pod adresem https://patrizia.aryton.pl/content/14-salony-firmowe#.

§ 8  Zmiana Regulaminu

1. Organizator może zmienić Regulamin PL na zasadach i w przypadkach jak dla zmiany Regulaminu.  

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie PL, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej oraz w salonach stacjonarnych i poinformuje Uczestników Programu Lojalnościowego o zmianie Regulaminu PL za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Uczestnik mógł zapoznać się z jej treścią.  

3. Zmiana Regulaminu PL wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy Programu Lojalnościowego  w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu PL. Zmiana Regulaminu PL pozostaje bez wpływu dla przyznanych Uczestnikowi Prezentów lub zaproponowanych Promocji przed zmianą Regulaminu. 

4. Regulamin PL jest dostępny pod adresem https://patrizia.aryton.pl/content/112-regulamin-programu-lojalnosciowego w formie pozwalającej na jego utrwalanie.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin PL obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie PL mają zastosowanie zapisy Regulaminu, a w dalszej kolejności powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy i mają charakter wyłącznie informacyjny.

Załącznik nr 1 – Kryteria Poziomów członkostwa oraz korzyści z nimi związane 

Poznaj kryteria dołączenia do konkretnego statusu członkostwa naszego Programu Lojalnościowego i korzystaj z dostępu do wyjątkowych promocji, limitowanych ofert, prezentów czy specjalnych wydarzeń.  

Warto też zapoznać się z definicją Poziomu członkostwa oraz Puli transakcji, które znajdziesz w paragrafie 1. Regulaminu.  

Gdyby pojawiły się  jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, oczywiście chętnie na nie odpowiemy. Napisz do nas: [email protected].

KRYTERIA I POZIOMY CZŁONKOSTWA

Poziom członkostwa

Kryteria

BRONZE

Pula Transakcji do 2.999 zł brutto w dwuletnim okresie rozliczeniowym.

SILVER

Pula Transakcji w przedziale 3.000 - 6.999 zł brutto w dwuletnim okresie rozliczeniowym.

GOLD

Pula Transakcji w przedziale 7.000 - 14.999 zł brutto w dwuletnim okresie rozliczeniowym.

PLATINUM

Pula Transakcji powyżej 15.000 zł brutto w dwuletnim okresie rozliczeniowym.
REGUŁY RABATÓW I NAGRÓD:

STAŁY RABAT –10%: 10% rabatu dla statusu PLATINUM na produkty nieprzecenione, łączy się z pozostałymi rabatami oprócz RABATU URODZINOWEGO 

RABAT NA PRZYWITANIE: jednorazowe 10% rabatu na produkty nieprzecenione, ważny 30 dni 

RABAT URODZINOWY: jednorazowe 15% rabatu na produkty nieprzecenione, ważny od dnia urodzin przez 30 dni, nie łączy się z pozostałymi rabatami 

RABAT KWARTALNY: jednorazowe 10% rabatu na produkty nieprzecenione raz na kwartał, łączy się z rabatem stałym

Darmowe zwroty: poziom SILVER, GOLD, PLATINUM 

Specjalny prezent raz w roku: GOLD, PLATINUM 

Poprawki krawieckie: PLATINUM

Uczestnik Programu Lojalnościowego posiadający status Platinum może skorzystać z trzech bezpłatnych poprawek krawieckich na kwartał. Usługa poprawek krawieckich obejmuje wyłącznie produkty z kolekcji Patrizia Aryton zakupione w czasie ostatnich dwóch lat, w związku z czym wymagany jest do wglądu paragon zakupu. Usłudze podlegają także produkty, które były przy zakupie objęte przeceną. Niewykorzystane usługi nie kumulują się i nie przechodzą na kolejny kwartał, nie ma także możliwości przekazania ich innej osobie. Usługa Poprawek krawieckich dla statusu Platinum obejmuje:

- skracanie sukienki
- skracanie spódnicy
- skracanie spodni
- skracanie żakietu
- skracanie płaszcza
- skracanie bluzki, koszuli
- skracanie rękawów z rozporkiem
- skracanie rękawów zwykłe
- skracanie rękawów koszuli
- dorabianie guzików/ zatrzasków po wcześniejszym sprawdzeniu dostępności 

Wykorzystanie rabatów w e-sklepie:

Dla rabatów NA PRZYWITANIE, URODZINOWY I KWARTALNY Uczestnik programu lojalnościowego otrzymuje na maila kody rabatowe, które należy wpisać w koszyku. Kod rabatowy STAŁY (PLATINUM) nalicza się automatycznie. Warunkiem jest zalogowanie się na Konto klienta.  

Wykorzystanie rabatów w sklepach stacjonarnych:

Uczestnik programu lojalnościowego powinien zalogować się na dowolnym urządzeniu mobilnym do swojego Konta klienta i pokazać znajdujący się tam kod kreskowy, aby wygodnie korzystać z wszystkich przywilejów.