REGULAMIN KONKURSU

 „Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą

 

1.   DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.1.     Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszym regulamin;

1.2.     Organizatorze” – należy przez to rozumieć spółkę Aryton e-sklep spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (adres: ul. Gryfa Pomorskiego 5, 83-333 Chmielno), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , 0000859892 identyfikującą się NIP: 5892060970  i numerem REGON: 387055840, adres e-mail: [email protected];

1.3.     Konkursie” – należy przez to rozumieć konkurs przeprowadzany przez Organizatora pod nazwą „Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą” opisany w Regulaminie;

1.4.     Uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która najpóźniej w chwili zgłoszenia do Konkursu ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która została wskazana przez Zgłaszającego w Zgłoszeniu Konkursowym;

1.5.     Zgłaszającym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłosiła kandydaturę Uczestnika do udziału w Konkursie;

1.6.     Jury” – należy przez to rozumieć komisję, o której mowa w pkt. 6.1. Regulaminu;

1.7.     Zgłoszeniu Konkursowym” – należy przez to rozumieć zgłoszenie kandydatury Uczestnika Konkursu, dokonane przez Zgłaszającego a przekazane Organizatorowi na zasadach, w terminie i w formie wskazanej w Regulaminie;

1.8.     Nagrodzie” – należy przez to rozumieć pakiet świadczeń przyznany Zwycięzcy i Zgłaszającemu Zwycięzcę przez Organizatora w formie wskazanej w Regulaminie;

1.9.     „Zwycięzcach” – należy przez to rozumieć Uczestników wybranych przez Jury Konkursu, którzy nabyli prawo do Nagrody;

1.10.  „Prawie Autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231);

1.11.  RODO” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.     Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, a wszelkie publikowane przez Organizatora materiały promocyjno-reklamowe, niezależnie od ich formy i miejsca publikacji, mają jedynie charakter informacyjny.

2.2.     Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.patrizia.aryton.pl. 

2.3.     Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

2.4.     Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu środkowoeuropejskiego.

2.5.     Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.11.2022 roku o godzinie 10:00 i kończy się w dniu 31.12.2022 roku o godzinie 23:49, przy czym:

2.5.1.     Zgłoszenia Konkursowe można przesyłać do dnia 12.12.2022 roku.

2.5.2.     Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 31.12.2022 roku.

2.6.     Celem Konkursu jest wyłonienie bohaterek marki Organizatora na podstawie poleceń Uczestników zawartych w Zgłoszeniach Konkursowych.

 

3.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1.     Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

3.2.     Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać:

3.3.1.   dane kontaktowe Zgłaszającego;

3.3.2.   dane kontaktowe Uczestnika;

3.3.3.   zwięzły opis działalności prowadzonej przez Uczestnika;

3.3.4.   linki do stron internetowych i profili w mediach społecznościowych zawierających ogólnodostępne informacje i materiały na temat Uczestnika.

3.3.     Zgłoszenie Konkursowe musi zawierać prawdziwe i aktualne dane Uczestnika.

3.4.     W celu wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest zaakceptowanie przez Zgłaszającego Regulaminu oraz złożenie wszelkich innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń.

3.5.     W Konkursie jako Uczestnicy nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

3.6.     Rezygnacja z udziału w Konkursie może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie przez Zgłaszającego na adres wskazany w pkt 1.2 Regulaminu wiadomości e-mail zawierającej informację o rezygnacji z udziału w Konkursie.

3.7.     W przypadku, w którym przesłane Zgłoszenie Konkursowe nie zawiera informacji wymaganych w pkt 3.2. powyżej lub dotyczy osoby, która nie może być Uczestnikiem w rozumieniu pkt. 1.4. Regulaminu, Organizator może pozostawić dane Zgłoszenie Konkursowe bez rozpoznania.

3.8.     Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszych czynności konkursowych jedynie wobec wybranych Uczestników. Organizator w każdym czasie i na każdym etapie Konkursu jest uprawniony do zakończenia Konkursu bez dokonania wyboru Zwycięzców.

 

4.     PRZEBIEG KONKURSU

4.1.     Konkurs składa się z następujących etapów:

4.1.1.    w pierwszym etapie Zgłaszający zgłaszają Uczestników poprzez przesyłanie Organizatorowi Zgłoszeń Konkursowych;

4.1.2.    w drugim etapie Jury dokonuje wyboru Zwycięzców.

4.2.     Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Zgłaszającego.

4.3.     Każdy Zgłaszający może wysłać dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych z zastrzeżeniem, że ani Uczestnik ani Zgłaszający nie mogą otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.

 

5.     PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH DO ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

5.1.  Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe Zgłaszający potwierdza, że:

5.1.1.    Zgłoszenie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej);

5.1.2.    korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.

5.2.  W przypadku jeżeli Zgłoszenie Konkursowe będzie stanowić utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego z chwilą wysłania Zgłoszenia Konkursowego Zgłaszający udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do tego utworu na wszelkich aktualnie znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50. i art. 74. Prawa Autorskiego, w tym:

5.2.1.    w zakresie przekazywania utworów za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet – w dowolnym standardzie, systemie i formacie (w tym w szczególności poprzez dowolne ich wykorzystywanie na portalach społecznościowych);

5.2.2.    w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów – utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd., w tym w formie plastycznej, fotograficznej, poligraficznej, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu audiowizualnego – w dowolnym standardzie, systemie i formacie, w dowolnej liczbie egzemplarzy;

5.2.3.    w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału lub egzemplarzy;

5.2.4.    w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach tradycyjnych i elektronicznych, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie (w tym także w postaci makiet) oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz wyświetlanie utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego;

5.2.5.    w zakresie wykonywania wszelkich prac na podstawie utworów, w nieograniczonych ilościach wykorzystań i w dowolnych miejscach;

5.2.6.    w zakresie rozporządzania i korzystania z utworów zależnych w stosunku do utworu, w szczególności z wszelkich ich opracowań, adaptacji lub przeróbek;

5.2.7.    wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, w tym poprzez włączanie utworu do innych utworów (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu) oraz na zezwalanie na korzystanie z opracowań Zgłoszenia Konkursowego i rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;

przy czym licencja udzielana jest na okres 25 (dwudziestu pięciu) lat (licząc od dnia dostarczenia Zgłoszenia Konkursowego) oraz obejmuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej.

5.3.  Z tytułu oświadczeń złożonych w pkt. 5.1. Zgłaszający ponosi przed Organizatorem odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Organizatora. W szczególności w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Zgłaszający, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, Zgłaszający zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

 

6.   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

6.1.  W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła 15 osobową komisję (Jury), w skład której wejdą pracownicy Organizatora lub inne wyznaczone przez Organizatora osoby.

6.2.  Jury podda przesłane przez Zgłaszających Zgłoszenia Konkursowe ocenie pod kątem spełniania następujących kryteriów:

6.2.1. dotychczasowe osiągnięcia Uczestnika;

6.2.2. spójność działalności Uczestnika z wartościami marki Organizatora;

6.2.3. możliwość kreowania przez Uczestnika pozytywnego wizerunku marki Organizatora .

6.3.  Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu weryfikacji chęci udziału dalszym etapie Konkursu i ustalenia zasad odbioru przez nich Nagród.

6.4.  Wyniki drugiego etapu Konkursu (a zarazem ostateczne wyniki Konkursu) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni od zakończenia drugiego etapu Konkursu, o którym mowa w pkt. 2.5.2 za pomocą wybranych przez Organizatora mediów społecznościowych, a także na stronie www Organizatora, na co Zgłaszający i Zwycięzcy wyrażają zgodę.

6.5.  Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru Zwycięzców.

6.6.  Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu Konkursu, za pomocą wybranych przez Organizatora kanałów, w tym stron internetowych Organizatora i profili w mediach społecznościowych Organizatora, na co Zgłaszający i Zwycięzcy wyrażają zgodę.

 

7.   NAGRODY

7.1.  Fundatorem Nagród jest Organizator.

7.2.  Nagroda należna jest Zwycięzcy i Zgłaszającemu Zwycięzcę, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane przez Jury.

7.3.  Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną Nagrody w postaci:

7.3.1.     vouchera rabatowego na kwotę 5000 zł (pięć tysięcy złotych) do wykorzystania w salonach firmowych Organizatora prowadzonych pod marką Patrizia Aryton (ważnego do dnia 30.06.2023 r. );

7.3.2.     udziału w sesji zdjęciowej (oraz praw do wybranych zdjęć powstałych w ramach tej sesji, a także zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania niezbędnych do udziału w sesji).

7.4.  Zgłaszającym, którzy jako pierwsi zgłosili w Zgłoszeniu Konkursowym osobę wybraną przez Jury jako Zwycięzcę przyznane zostaną Nagrody w postaci vouchera rabatowego na kwotę 500 zł (pięćset złotych) do wykorzystania w salonach firmowych Organizatora prowadzonych pod marką Patrizia Aryton (ważnego do dnia 30.06.2023 r.). 

7.5.  Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 2 (dwóch) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z pkt. 6.4. Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości mailowej lub innych środków komunikacji wybranych przez Organizatora.

7.6.  Zwycięzca i Zgłaszający Zwycięzcę mogą zostać poproszeni o podanie swoich danych (np. adres zamieszkania lub inny adres właściwy do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania Nagrody. Nagroda jest przekazywana przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Zwycięzcę i Zgłaszającego Zwycięzcę wszystkich danych, których żądał Organizator.

7.7.  Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani zamianie na jakikolwiek inne świadczenie.

7.8.  Zwycięzcom i Zgłaszającym Zwycięzców nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

7.9.  Jeśli Zwycięzca lub Zgłaszający Zwycięzcę nie podadzą danych, o których mowa w pkt. 7.6. powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym zostali o to poproszeni lub nie odbiorą przekazanych Nagród w terminie 14 (czternastu) dni od kiedy zostaną im one udostępnione do odbioru, Zwycięzca i Zgłaszający Zwycięzcę tracą prawo do Nagród, które następnie pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

8.   REKLAMACJE

8.1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy lub Zgłaszający powinni składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail [email protected], nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu.

8.2.     Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającego reklamację, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

8.3.     Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w pkt 8.2 powyżej, skierowane w inny sposób niż określony w pkt 8.1. powyżej lub spóźnione, nie zostaną rozpatrzone.

8.4.     Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

8.5.     Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje złożone zgodnie z pkt 8.1. i 8.2 powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia.

8.6.     Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na adres e-mail podany w reklamacji.

 

9.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1.     Organizator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Zgłaszających i Uczestników. Respektując przepisy prawa, a w szczególności RODO, Organizator starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Organizator sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

9.2.     Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu wskazanym w 9.4.2 poniżej.

9.3.     Dane osobowe Zgłaszającego są przetwarzane na podstawie jego zgody oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych.

9.4.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, że:

9.4.1. administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Organizator;

9.4.2. dane osobowe Zgłaszającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO – w celu przeprowadzenia Konkursu, promowania działalności Organizatora, utrzymywania przez Organizatora kontaktu ze Zgłaszającym;

9.4.3. odbiorcą danych osobowych Zgłaszającego będą:

9.4.3.1.         zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Organizatora;

9.4.3.2.         hostingodawca przechowujący dane Organizatora na serwerze;

9.4.3.3.         dostawca systemu mailingowego Organizatora;

9.4.3.4.         współpracownicy Organizatora;

9.4.3.5.         odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

9.4.4.     dane osobowe Zgłaszającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych;

9.4.5.     dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania w postaci przeprowadzenia Konkursu, a następnie zostaną usunięte.

9.4.6.     Zgłaszający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa).

9.4.7.     Zgłaszający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, a w szczególności RODO.

9.5.     Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednak podanie danych osobowych stanowi warunek prawidłowego zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych (lub podanie fałszywych danych osobowych) może spowodować wykluczenie z Konkursu do czasu podania prawidłowych danych osobowych.

9.6.     Organizator może podjąć środki prowadzące do weryfikacji podanych przez Zgłaszającego danych osobowych w przypadku powzięcia podejrzenia, że podane dane są nieprawdziwe, lub też powzięcia podejrzenia, iż Zgłaszający podejmuje działania naruszające postanowienia Regulaminu lub prawa.

9.7.     Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników opisane zostały w odrębnej polityce prywatności. 

 

10.          ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1.  W razie świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: 2020 r. poz. 344) w zakresie tych usług.

10.2.  Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Zgłaszający musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

10.2.1. urządzenie pozwalające przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu;

10.2.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;

10.2.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;

10.2.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;

10.2.5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

10.3.  Zakazane jest, w ramach Konkursu dostarczanie przez Zgłaszającego i Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

10.3.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

10.3.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

10.3.3. atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Zgłaszających lub Uczestników;

10.3.4. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

10.3.5. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

10.3.6. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, zawierających nagość lub pornografię oraz drastyczną i nieuzasadnioną przemoc, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

10.3.7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

10.3.8. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Organizatora lub osób trzecich;

10.3.9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści;

10.3.10.  zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt. 10.3.1 – 10.3.9 powyżej.

10.4.  Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Zgłoszeniu Konkursowym (co w szczególności dotyczy danych osobowych Uczestnika oraz odnośników i linków do stron internetowych podmiotów trzecich). W przypadku umieszczania przez Zgłaszającego treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Organizator upoważniony jest do wykluczenia Zgłoszenia Konkursowego Zgłaszającego z Konkursu.

10.5.  Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 10.1. powyżej, Organizator informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z sieci Internet zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

10.6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

10.6.1. za treść Zgłoszeń Konkursowych;

10.6.2. w przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub Zgłaszającym, z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania;

10.6.3. w przypadku braku możliwości wydania Nagrody z powodu: błędnego podania przez Zwycięzcę lub Zgłaszającego Zwycięzcę danych oraz odmowy odebrania Nagrody bądź nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę lub Zgłaszającego Zwycięzcę.

 

11.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.  Praw oraz obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także prawa do żądania wydania Nagrody lub wykonania usług będących przedmiotem Nagrody, Zgłaszający oraz Uczestnik nie mogą przenosić na osoby trzecie.

11.2.  Powołane w treści Regulaminu bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

11.3.  Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu (w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawa do Nagrody już nabytej przez Uczestnika lub Zgłaszającego). W takim przypadku doręczenie Regulaminu Uczestnikom i Zgłaszającym odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Organizatora.

11.4.  Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu.

11.5.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.11.2022 roku.